Noteikumi

SIA „ Olimpiskais centrs’’ ‘’Ventspils’’ viesnīcas

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

1. Vispārīgie noteikumi

Šie noteikumi nosaka Viesnīcas administrācijas, turpmāk – Izīrētāja, Viesnīcas klientu, turpmāk – Īrnieku un apmeklētāju tiesības, pienākumus un uzvedības normas uzturoties SIA ‘’Olimpiskais centrs’’Ventspils’’’’ viesnīcā, kas atrodas Lielajā prospektā 33, Ventspilī, tālāk tekstā ‘’Viesnīca’’.

1.2. Telpas nodod lietošanā katram Īrniekam personīgi slēdzot Viesnīca telpu īres līgumu (turpmāk – Īres līgums) ar Izīrētāju Viesnīcas īres līgums ir vienīgais Viesnīcas telpu īres pamats.
1.3. Atbildību par šo noteikumu neievērošanu, kā arī uzvedības normas, uzturoties Viesnīcas pieguļošajā teritorijā, nosaka šie noteikumi, kuri ir Īres līguma neatņemama sastāvdaļa.
1.4. Īrnieka viesi, kuri ieradušies Viesnīcā, sagida Īrnieks personīgi. Viesim ir jāuzrāda dežurantam personu apliecinošs dokuments un jāsaņem apmeklērāja karte, savukārt, aizejot no Viesnīcas apmeklētāja karte jānodod dežurantam.
1.5. Īrnieka viesim uzturēšanās Viesnīcā atļauta tikai no plkst. 9:00 līdz plkst 23:00, katrs Īrnieks ir personīgi atbildīgs par sava viesa ricību
1.6. Īrnieks nodrošina, lai viņa viesi ievērotu Viesnīcas iekšējās kārtības noteikumus. Īrnieks atbild par zaudējumiem, kas viesu vainas dēļ nodarīti Izīrētājam un/vai trešajai personai.
1.7. Īrnieks patstāvīgi atbild par īpašuma saglabāšanu izīrētajās telpās.

2. Īrnieka tiesības ir:

2.1. Izmantot lietošanā nodotās dzīvojamās telpas, iekārtas un koplietojamās telpas tām paredzētajiem mērķiem.
2.2. Izmantot Viesnīcas inentāru, kuru pret parakstu izsniedz Viesnīcas administrācija.
2.3. Izmantot citus pakalpojumus, kurus sniedz Viesnīcā.
2.4. Strīdus risināt pārrunu veidā ar Viesnīcas pārvaldnieku. Jautājumi tiek izskatīti viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.
2.5. Informēt personīgi Viesnīcas pārvaldnieku par konstatētajiem mantas defektiem vai nepilnībām Viesnīcas darbībā, iesniegt priekšlikumus Viesnīcas darba uzlabošanā.

3. Īrnieka pienākumi ir:

3.1. Īres līguma termiņa izbeigšanās dienā, līdz plkst. 12:00 atbrīvot un nodot dzīvojamo telpu lietošanai derīgā stāvoklī, (t.sk. inventāru), ar Viesnīcas vadītāju sastādot pieņemšanas nodošanas aktu; nodot istabas atslēgas Viesnīcas administratoram.
3.2. Saglabāt Viesnīcas īpašumu. Par zaudējumiem vainīgā persona atbild pilnā apmērā,ievērojot šajā punktā noteikto kārtību.  Ja inventārs vai cits Izīrētāja īpašums ir sabojāts vai zudis,viesnīcas administrācija satāda aktu, kurš ir Pusēm saistošs arī gadījumā, ja to atsakās parakstīt Īrnieks.
3.3. Ienākot Viesnīca uzrādīt Viesnīcas administratoram ieejas karti. Pēc administratora pieprāsījuma stādīties priekšā un uzrādīt Īrnieka un Īrnieka viesa personību apliecinošu dokumentu, kā arī pēc pamatota pieprasījuma uzrādīt administratoram klāt esošo mantu saturu.
3.4. Nepieļaut nepiederošu personu atrašanos irētajās telpās, Īrniekam klāt neesot. Nenodot īrējamo telpu atslēgas un ieejas trešajām personām.
3.5. Laika posmā no plkst. 23:00 līdz plkst. 6:00, neveikt jebkāda veida darbību, kas rada troksniun pārsniedz attiecīgajā diennakts stundā noteikto akustiskā trokšņa pieļaujamo normatīvu vai vides trokšņa robežlielumu, t. sk. Nespēlēt mūzikas instrumentus, neatskaņot audio ierakstus, neklausīties radio vai citas ierīces, ja tas var traucēt vai apgrūtināt citus Īrniekus, un skaņair dzirdama ārpus izīrētajām telpām. Pārējā diennakts laikā Īrnieka radītais troksnis nedrīkst traucēt citus Īrniekus un viesnīcas darbiniekus.
3.6. Viesnīcas dzīvojamajās telpās, kā arī koplietošanas telpās aizliegts:
3.6.1. lietot alkoholu vai citas apreibinošas vielas;
3.6.2. smēķēt.
3.7. Ievērot vispārpieņemtās tīrības un kartības normas. Viesnīcai pieguļošajā teritorijā ievērot kārtību un izvietotās norādes; automašīnu nenovietot pretī Viesnīcas galvenajai ieejai. Nepiesarņot telpas. Reizi diennaktī nogādāt atkritumus speciāli šim nolūkam pagalmā novietotos atkritumu konteineros vai atkritumu vados. Kategoriski aizliegts novietot atkritumu maisusvai izbērt tos virtuvēs, tualetēs, mazgājamās un citās koplietošanas telpās.Patstavīgi un regulāri veikt izīrētās telpas uzkopšanu (mazgāšanu).
3.8. Bez Izīrētāja piekrišanas neveikt uzlabojumus vai papildinājumus instalācijās izīrētajās telpās un koplietošanas telpās. Mainīt dzīvojamo istabu, inventāru un istabas (dzīvokļu) atslēgas ir atļauts tikai saskaņojot to ar Viesnīcas pārvaldnieku.
3.9. Nelietot elektriskos sildītājus un ierīces, kas neatbilst elektrodrošības un ugunsdrošības prasībām, bet citas mazjaudīgās elektriskās ierīces lietot tikai saskaņojot ar Viesnīcas administratoru. Īrniekiem piederošos elektroeneģijas patērētājus Viesnīcas administrators reģistrē speciālā žurnālā, kurā parakstās elektroierīču īpašnieks. Elektriskajām un elektroniskajām ierīcēm jābūt ar atzīmi par elektrodrošību un ugunsdrošību.
3.10. Nenovietot uz ārējām palodzēm priekšmētus.
3.11. Neievest un neturēt Viesnīcā dzīvniekus.
3.12. Neturēt savas personīgās mantas ārpus izīrētās telpas.
3.13. Patvaļīgi neiznest no savas istabas Viesnīcas invent;aru un citas vertības.
3.14. Ielaist izīretajās telpās Viesnīcas darbiniekus,apsardzes dienesta darbiniekus, un saimnieciskā dienesta darbiniekus, lai veiktu inventāra, santehnikas un citu ierīču labošanu, to tehniskā stāvokļa pārbaudi , kā arī šo noteikumu ievērošanas kontroli, saskaņojot laicīgi pārbaudes laiku un datumu ar Īrnieku.
3.15. Informēt Viesnīcas personālu par novērotajiem šo noteikumu pārkāpumiem, tajā skaitā par prettiesisko telpu lietošanu, Izīrētāja īpašuma bojāšanu un citām nelikumībām Viesnīcā, un paziņot to personīgi.
3.16. Ievērot Īres līgumā starp pusēm nolīgtās, bet šajos noteikumos neiekļautās saistības.
3.17. Apmaksāt papildus pakalpojumus pēc Viesnīcas apstiprinātiem izcenojumiem.
3.18. Īrnieks nodrošina, lai istabas un dzīvokļa bloka durvis vienmēr būtu slēgtas; par dzīvokļa koplietošanas telpu pareizu ekspluatāciju un bojājumiem atbild Īrnieki.

4. Izīrētāja tiesības un pienākumi

4.1. Nodot Īrniekam dzīvojamo telpu labā stāvoklī, individuāli sastādot un parakstot pieņemšanas nodošanas aktu.
4.2.Netraucēt Īrniekam lietot izīrētās telpas, palīgtelpas,iekārtas, ierīces un pieguļošo teritoriju.
4.3. Veikt Viesnīcas ēkas vispārējās un profilaktiskās apsktes un apkopi, svlaicīgi izdarīt ēkas remontu, sekot līdzi remonta kvalitātei un informēt Īrniekus par remontdarbiem nepieciešamo laiku.
4.4. Veikt telpu apskati, pārbaudīt iekārtu un ierīču tehnisko stāvokli un funkcionēšanu.
4.5. Sniegt norādījumus Īrniekiem sanitāri tehnisko un sanitāri higiēnisko prasību nodrošināšanai.
4.6. Viesnīcas darbinieki ir tiesīgi divu cilvēku sastāvā ( avārijas gadījumā – viens cilvēks) bez Īrnieka klātbūtnes ieiet izīrētajās telpās, lai parbaudītu telpas stāvokli ( novērstu avāriju), pēc telpas stāvokļa pārbaudes vai avārijas noveršanas, paziņot Īrniekam iemeslu, kādēļ tika veikta pārbaude, un kas tika konstatēts pārbaudē un/vai avārija novēršanai.
4.7. Vienpusēji izbeigt Viesnīcas īres līgumu, ja Īrnieks nepilda šo noteikumu prasības vai Viesnīcas Īres līguma saistības.
4.8. Īrnieku pārcelt uz citu dzīvojamo telpu, ja Īrnieks nevēlas papildus maksāt par samazinātu dzīvojošo personu skitu istabā.
4.9. Izvietot Viesnīcas iekšējās kartības noteikumu aktuālo versiju Viesnīcas telpās,kuras ir brīvi pieejamas visiem Īrniekiem, Īrnieku viesiem un Viesnīcas darbiniekiem.
4.10. Atbildēt 5 darba dienu laikā uz Īrnieku jautājumiem, kas saistīti ar nepilnībām Viesnīcas darbībā.